Mit tehet a munkavállaló, ha a nem fizetik ki a munkabérét?

A munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége a munkaviszonyban, hogy a munkabért kifizesse. Ennek ellenére időről-időre előfordul, hogy fizetésképtelenség miatt, vagy egyéb okból nem vagy hiányosan fizetik ki a munkavállalók munkabérét. Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak az elmaradt munkabér kifizetésének kikényszerítésére? 

 A munkabér kifizetésének alapvető szabályai

A munkabért a tárgyhót követő 10. napig kell kifizetni, és a kifizetett bér elszámolásáról írásbeli tájékoztatást kell adni a munkavállalónak. Ha a munkavállaló kizárólag teljesítménybért kap, akkor előfordulhat, hogy a munkabér alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg. Ilyenkor a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni, de a munkáltató köteles havonta az alapbér felének megfelelő összegű előleget fizetni.

Milyen szabályok vonatkoznak a munkabér kifizetésére?
A Munka Törvénykönyve több paragrafusban rendelkezik a munkabér védelméről. Az Írisz Office adótervezői összefoglalták, hogyan szabályozzák a törvények a munkabér fizetését.
Ha a munkabért átutalással fizetik, akkor az összeget úgy kell átutalni, hogy a bérfizetés napján már a munkavállaló bankszámláján rendelkezésére álljon.

Készpénzes munkabér fizetés esetén, ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor legkésőbb az ezt megelőző munkanapon ki kell fizetni a bért. Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, akkor készpénzben fizetendő bérét az utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni. Ilyenkor a munkáltató saját költségére a dolgozó tartózkodási helyére is megküldheti a bért. Szabadság esetén a szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes munkabért, valamint az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

Tényleg nem vagy hitelképes? Kép: PP

Munkaügyi per

Ha a munkáltató a munkabért elmulasztja megfizetni, az a munkavállaló részéről akár azonnali hatályú felmondásra is okot adhat. Persze a felmondástól a dolgozó még nem jut azonnal az elmaradt béréhez, ha a munkáltató továbbra sem teljesíti fizetési kötelezettségét. A munkavállalónak lehetősége van arra, hogy munkaügyi pert indítson a munkáltatóval szemben az elmaradt munkabér kifizetése iránt. A keresetlevelet a munkavállaló választása szerint, a munkáltató székhelye vagy a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes munkaügyi bíróságon nyújthatja be. Ha pedig a munkavállaló ezektől eltérő helyen dolgozott, akkor keresetét annál a bíróságnál is benyújthatja, amelynek területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

Az elmaradt munkabér iránti perben fontos, hogy a munkavállaló pontosan megjelölje azt a bruttó bérösszeget, amelynek megfizetésére kívánja kötelezni a munkáltatót. A munkavállaló természetesen késedelmi kamatra is jogosult az elmaradt bér után, de a keresetében ezt is kérnie kell a bíróságtól, megjelölve a kamatfizetés kezdő időpontját. A késedelmi kamat fizetésének kezdőnapja az nap, amikor a munkáltató a bérfizetéssel késedelembe esett.

Jár-e a munkabér, ha áll a munka?
Állásidőnek nevezzük, azt, amikor a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a működési körében felmerült okból nem tesz eleget. Vagyis a munkavállaló megjelenik a munkahelyén, de munkát nem kap. Jár-e erre az időre a munkabér?
Ha a munkaügyi perben a bíróság megállapítja a munkáltató mulasztását és kötelezi az elmaradt munkabér kifizetésére, akkor a dolgozó végrehajtási eljárást indíthat a munkáltató ellen, ha önként nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

Fizetési meghagyás

A munkavállalónak munkaügyi per helyett arra is van lehetősége, hogy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezzen a munkabér kifizetése iránt. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a munkavállaló bármely közjegyzőnél benyújthatja. Ennek közjegyzői díja a munkavállaló követelésének 3%-a. A fizetési meghagyás előnye, hogy ha a munkáltató határidőben nem él ellenmondással a meghagyással szemben – azaz nem vitatja – akkor ez a bírósági ítélettel azonos hatású, jogerős és végrehajtható határozatot eredményez. Ha viszont a munkáltató a fizetési meghagyásban foglalt munkabér követelést vitatja, akkor az eljárás perré alakul. Ebben az esetben a munkavállalónak 15 napon belül be kell nyújtania keresetét a bírósághoz, ha folytatni akarja az ügyet.

Bár a munkaügyi felügyelőség nem jogosult arra, hogy az elmaradt munkabér kifizetése iránt végrehajtható döntést hozzon, de adott esetben eredményes lehet, ha a munkavállaló a kifizetés elmaradását a felügyelőségnek bejelenti. Ugyanis, ha a munkaügyi ellenőrzés illetve bírság lehetősége felmerül, előfordul, hogy a munkáltató a kifizetést mégis teljesíti.

Felmondhatok, ha csúszik a bér?
A munkabérfizetés elmulasztása igen sokféle formában történhet. Az alapeset – és a legsúlyosabb is egyben –, ha a munkáltató egyáltalán nem fizet határidőre. Az is idetartozik, ha fizet ugyan, de kevesebbet, vagy soha nem számolja el a túlórákat. De milyen következménye lehet ennek?
Felszámolási eljárás

A munkabér kifizetés elmaradásának oka lehet, hogy a munkáltató fizetésképtelen. A munkavállaló ebben az esetben felszámolási eljárást kezdeményezhet a gazdálkodó szervezet munkáltató ellen. Ha pedig már felszámolás van folyamatban, akkor munkabér igényével a felszámolásba bekapcsolódhat. Felszámolás elindítására akkor van lehetőség a munkáltató székhelye szerinti törvényszéknél, ha a munkavállaló követelése kamatok és járulékok nélkül meghaladja a 200 000,-Ft-ot. Ha már folyamatban van a felszámolás, akkor a dolgozó a követelés összegétől függetlenül bejelentheti elmaradt munkabérigényét. Ha a munkáltató felszámolása folyamatban van, akkor fontos, hogy a munkabér követelést határidőben be kell jelenteni a felszámolónál. A bejelentést felszámolás Cégközlönyben való közzétételétől számított 40 napon belül kell megtenni.

A felszámolási eljárás lényege, hogy a gazdálkodó szervezet működését megszüntetik, vagyonát értékesítik, és a hitelezők – köztük a munkavállaló – követeléseit a törvényben meghatározott sorrendben kifizetik. Előfordulhat, hogy a munkáltató vagyona a felszámolási eljárásban sem elegendő az elmaradt munkabér kifizetésére. Ilyenkor jelent segítséget az állami Bérgarancia Alap. Ha a felszámolás alatt álló adós vagyona nem elegendő a munkabér megfizetésére, akkor a felszámoló a Bérgarancia Alaphoz fordul, amelynek segítségével a törvényben meghatározott mértékig a kifizetetlen bért rendezni lehet. 2018-ban ennek felső határa egyénenként bruttó 1.316.000,-Ft.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Örökölhető a szabadság, illetve az ára
Az elhunyt munkavállaló örökösei pénzbeli megváltást igényelhetnek a volt munkáltatójától azon fizetett éves szabadságért, amelyet e munkavállaló nem vett ki – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság. Az elhunyt munkavállalónak a ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásához való joga ugyanis öröklés útján átszállhat az örökösökre.
 

Véleményvezér

Újra lőnek az ukrán tüzérek

Újra lőnek az ukrán tüzérek 

Nagy hatótávolságú rakétákat is kapnak az ukránok.
Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo