Piac és Profit Hírlevél - Nyereményjáték szabályzat

Piac és Profit Hírlevél - Nyereményjáték szabályzat

Hogyan lehetnek ekkora eltérések a közvélemény-kutatások között?
Magyar Péter miatt ekkora a bizonytalanság?
Milyen módszerrel készülnek a felmérések?

Online Klasszis Klub találkozó élőben Hann Endrével!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Medián ügyvezető igazgatójától!

2024. június 5. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Játssz velünk és nyerj családi wellness-hétvégét a 4 csillagos visegrádi Royal Club Hotelben!

1. Szervezés és lebonyolítás

A Piac&Profit Hírlevél nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Piac és Profit Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János út 23/b.) – továbbiakban Szervező - , a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Szervező honlapján, a következő linken:

2. Részvételi szabályzat

2.1  A nyereményjátékban azok a 18 év felüli természetes személyek vehetnek részt,  akik a játék során kitöltik a https://www.facebook.com/piacesprofit oldalon található, a nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívet, valamint rendelkeznek regisztrációval a piacesprofit.hu hírlevelére illetve minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat rendelkezéseit.

2.2  Szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a játékszabályzatban leírt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.3  Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.4  Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

2.5  A nyertesek kötelesek együttműködni Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.6  A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható. A nyeremény a Piac és Profit Kft. jóvoltából kerül sorsolásra, így az ezekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket a Piac és Profit Kft. viseli.

2.7  A Regisztráló (nyereményjátékban résztvevő) a regisztráció során megadott adatainak megadásával egyúttal hozzájárul az adatainak harmadik fél részére történő átadásához.

3. A nyereményjáték ideje:

2021. október 1. - 2021. október 30. 14:00

4. A nyereményjáték menete

A kampány során a játékosoknak a Piac és Profit Kft. által kiadott piacesprofit.hu Facebook-oldalán megjelenő kérdőív kérdéseire kell választ adni, valamint regisztrálni a kérdőív végén. Azon regisztráló játékosok között kerülnek kisorsolásra a nyeremények, akik ugyanezen e-mailcíme a sorsolás időpontjában az piacesprofit.hu hírlevelének feliratkozói listáján is szerepel.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása

A nyeremény:

2db InstanTENSE+ szérum 2 x 14 390 Ft = 28 780 Ft értékben

A sorsolás időpontja:  2021. november 2. 

A sorsolást a Piac és Profit Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. Szervező a nyertest az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 1 napon belül a játékba való regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményről. Az értesítőre a nyertesnek 7 naptári napon belül kell e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 7 naptári napon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a Szervező tulajdonában marad. A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja Szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkezésével.

6. Adatkezelés

6.1. Az adatkezelő a nyereményjáték szervezője, a Piac és Profit Kft.

A Piac és Profit Kft. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://piacesprofit.hu/adatvedelmi-tajekoztatoink/

6.2. A kezelt adatok köre

A nyereményjátékban részt vevők neve és e-mail címe. A nyereményjátékban történő részvétel (regisztráció) kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje és azokat harmadik félnek átadhatja.

6.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása.

6.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és azok átadásához harmadik fél számára, amellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

6.5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott adataikat a hozzájárulás megadása esetén legfeljebb a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évig őrizzük. A résztvevők adatai csupán addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor. A nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számított 5 év elteltig tart.

6.6. Az adatkezelés jogosultsági köre

Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

6.7. Az érintettek jogai

6.7.1. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a nyereményjátékban.

6.7.2. Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

6.7.3. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén: Piac és Profit Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János út 23/B. E-mail: [email protected].

6.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

6.7.6. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért Szervező, mint adatkezelő felel.

7. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következő: - Piac és Profit Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János út 23/B.

8. Adattovábbítás

8.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a piacesprofit.hu honlapon (www.piacesprofit.hu) vagy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/piacesprofit) megjelenteti.

8.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a piacesprofit.hu honlapján (www.piacesprofit.hu) vagy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/piacesprofit).

8.3. A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

9.2. A magas biztonságú adattárolást, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.

9.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés.

10. Záró rendelkezések

10.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a www.piacesprofit.hu honlapján.

10.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

10.3. Az érintettek jogaikat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: [email protected], tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá.

Piac és Profit Kft

2021. október 1.

Véleményvezér

18 millió forintba kerülő önkéntes munkát talált Hadházy Ákos

18 millió forintba kerülő önkéntes munkát talált Hadházy Ákos 

Önkéntes munka, aminek kapcsán azért a tűzhöz közeliek el tudnak hozni majd 20 millió forintot.
Ez ciki, a kockázati tőkebefektetők még Ukrajnába is szívesebben mennek, mint hozzánk

Ez ciki, a kockázati tőkebefektetők még Ukrajnába is szívesebben mennek, mint hozzánk 

2024 első negyedéve siralmas a magyarországi kockázati befektetések területén.
52 millió forintot tudott magára pakolni a Fidesz-celeb

52 millió forintot tudott magára pakolni a Fidesz-celeb 

Gyönyörű smukkokal domborítanak a szép hölgyek.
Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában 

Van alapja bőven a pedagógusok elégedetlenségének.
Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert

Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert 

Szijjártó Péter és az oroszok különös kapcsolata.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo