Hogyan adózzunk a szénhasználat után?

Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásakor a szén adóztatására -, amelyet az uniós tagállamok számára egyébként az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK Tanácsi irányelv ír elő - átmenetileg, 2008. december 31-éig felmentést kapott. A derogáció azonban most lejár, ezért - jogharmonizációs kötelezettségünknek eleget téve - 2009. január 1-jétől a szén is az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) hatálya alá került, melynek következtében a szénre is energiaadót kell fizetni - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

Adófizetési kötelezettség

Az adófizetési kötelezettség a szén forgalmazásának azon pontjához kapcsolódik, ahol először beazonosítható a szén felhasználója és felhasználási célja. Tekintettel a szén előállítására (bányászatára), forgalmazására, felhasználóhoz való eljuttatásának körülményeire, az adófizetési kötelezettség az alábbi esetekben keletkezik.

Adót kell fizetni, ha

1.         az energiakereskedő (pl.: a szén értékesítését végző tüzéptelep, a szén eladását végző más szénkereskedő) felhasználónak szenet értékesít. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) elkülönítve kell a szén energia adóját feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az energiakereskedőnek, ha a szenet a lakossági fogyasztónak értékesíti (akire a törvény adómentességet biztosít), és akkor sem, ha tőle egy másik kereskedő továbbforgalmazási célra vásárol (ilyenkor ez utóbbi kereskedő lesz az adóalany, amikor a vásárolt szenet majd egy felhasználónak értékesíti).

2.         a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha a szenet közvetlenül a termelőtől vásárló felhasználó lakossági fogyasztó.

3.         a felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unió más tagállamából a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

4.         a személy saját felhasználásra termel szenet, kivéve, ha a termelt szén felhasználását, olyan tevékenység keretében végzi, amely esetén energiaadó visszaigénylési jogosultság érvényesíthető. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a termelő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

5.         az energiakereskedő saját célra használ fel szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

6.         a felhasználó az előzőekben nem említett esetekben vásárol energiaadóval nem terhelt szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik.

7.         a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az importáló, akinek adófizetési kötelezettsége a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unión kívüli országból a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

Eljárási szabályok

Általános szabály, hogy az adófizetésre kötelezett személy kötelezettsége megállapítani, bevallani és megfizetni az energiaadót (önadózás). Az általános szabálytól eltérően, ha a felhasználó (importáló) közvetlenül az Európai Unión kívüli országból vásárol szenet, az energiaadó megfizetése nem önadózás keretében történik, hanem az adót a vámhatóság, a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor a szabadforgalomba bocsátott mennyiségre határozattal állapítja meg (kivetéses adózás).

Adó-visszaigénylés

Az Eatv. alapján bizonyos felhasználások esetén lehetőség van a szenet terhelő energiaadónak a vámhatóságtól történő visszaigénylésére, illetve az önadózás keretében megállapított fizetendő energiaadóból történő levonására. A beszerzett és felhasznált szenet terhelő energiaadó visszaigénylésére, vagy az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására az a személy jogosult:

  • aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel szenet,
  • aki erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltet és a szenet kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használ fel,
  • aki távhőtermelő létesítményt üzemeltet (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is) és lakosságnak szolgáltatott hő előállítására szenet használ fel,
  • aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban szenet használ fel,
  • aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére szenet használ fel.

Az Eatv. meghatározza, hogy adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult személy az, aki a visszaigénylési jogcímekben megjelölt célra ténylegesen felhasználta a szenet és a felhasznált mennyiség után a vételárban az adót megfizette. A vételár megfizetésének a napja a kötelezett bankszámlája megterhelésének napja. Abban az esetben, ha a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról vagy közvetlenül az Európai Unió más tagállamából vásárol szenet, az ilyen beszerzésről kiállított számla energiaadót nem tartalmaz, mivel a beszerzett szénre nem az eladónak, hanem magának a felhasználónak keletkezik - önadózással rendezendő - adófizetési kötelezettsége. Így értelemszerűen a felhasználótól a visszaigénylési (adólevonási) jogosultság érvényesíthetőségéhez energiaadót tartalmazó számla nem követelhető meg, ilyennel nem kell rendelkeznie. Ebben az esetben a vásárolt szén előzőekben ismertetett felhasználása esetén a visszaigénylési (adólevonási) joga érvényesítéséhez a felhasználónak a bevallásában a vásárolt szénre megállapított adókötelezettségét kell a visszaigénylési jogcímeken megjelölt célra történt tényleges felhasználásra jutó szén adótartamával csökkenteni. 

Energiaadó alapja és mértéke

Az adó alapja a szén mennyisége, ezer kg-ban mérve. Az adó mértéke - egységesen, szénfajtától függetlenül - ezer kg-onként 2040 forint.

Energiaadó megfizetése, visszaigénylése

Az adófizetésre kötelezett személynek az adót a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, illetve visszaigényelnie (levonásba helyeznie). A bevallási időszak kezdő és befejező napja a tárgyhónap első és utolsó napjával egyezik meg. Az első bevallást 2009. február 20-ig kell benyújtani a gazdálkodó székhelye szerint területileg illetékes Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központhoz (a VP Regionális Ellenőrzési Központok elérhetősége a http://vam.gov.hu/ Címek menüpont alatt található meg) és egyidejűleg a MÁK 10032000-01037375 számlaszámra az adófizetési kötelezettséget teljesíteni.

Az Eatv. alapján adó-visszaigénylésre jogosult - de adófizetésre nem kötelezett - személy havonta, a tárgyhót követő hó 20. napjától érvényesítheti adó-visszaigénylési jogosultságát azzal, hogy tárgyhóként azt a hónapot kell az adóbevallásában szerepeltetni, amelyben az adózottan beszerzett szén energiaadóját tartalmazó számlának az ellenértéke az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában megfizetésre került.

Példával szemléltetve, ha a szén beszerzésének időpontja 2009. január 1-jétől - 2009. január 31-ig terjed, de az energiaadót tartalmazó számla teljesítésének kelte február hónap, akkor a 2009. február 01-jétől - 2009. február 28-ig terjedő időszakot kell a bevallásban szerepeltetni bevallási időszakként és a ténylegesen felhasznált mennyiség után a vételárban megfizetett energiaadó visszaigénylésének időpontja 2009. március 20-ával nyílik meg.

Adómentesség lakossági felhasználásra

Az Eatv. a lakossági végfelhasználást mentesíti az energiaadó fizetési kötelezettség alól. Ennek megfelelően a szén lakossági árára az energiaadó nincs hatással.

Az energiakereskedő eljárása, ha nem számít fel adót a szénre

Az Eatv. előírja, hogy - a szén értékesítési útvonalának nyomon követhetősége, valamint az adómentesség ellenőrizhetősége érdekében - a szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő, illetve a lakossági fogyasztó az energiakereskedőnek a szén vásárlásakor írásban nyilatkozatot köteles adni vásárlásának ebbéli mivoltáról. Ha a vevő ezen nyilatkozatok valamelyikét nem teszi meg, az energiakereskedő - értelemszerűen, illetve saját jól felfogott érdekében - az adó felszámításával, adóval növelt áron értékesít.

Az energiakereskedőnek mindkét nyilatkozatot az értékesítési bizonylat mellékleteként kell kezelnie. A szén továbbforgalmazási céllal történő beszerzése esetén az energiakereskedőnek adandó írásos nyilatkozatban a vevő a nevét, a címét és az adószámát köteles megadni. A lakossági fogyasztó által adott nyilatkozatban a lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét kell feltüntetni.

Az energiakereskedő a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat kizárólag a vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. Az energiakereskedő a nyilatkozatot az adó-megállapítási jog elévülésig (5 év) köteles megőrizni. A lakossági fogyasztó és a továbbértékesítési célra vásárló energiakereskedő által adott nyilatkozat megtételéhez ajánlott formanyomtatványok a Vám- és Pénzügyőrség honlapján a http://vam.gov.hu/ Jövedéki Információk/Aktualitások menüpont alatt megtalálhatók.

Amennyiben a szenet megvásárló személy a lakossági fogyasztói felhasználás tekintetében az energiakereskedőnek valótlan nyilatkozatot tesz, adófizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személynek nem az energiakereskedőt, hanem a szenet megvásárló személyt kell tekinteni és a vámhatóság adóigazgatási eljárás keretében a valótlan nyilatkozatot adó személy részére az energiaadó mellett az energiaadó 50%-ának megfelelő adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot is megállapít.

Gyakorított adó-visszaigénylés

Az Eatv. az adóhatóság döntésétől függetlenül biztosítja a gyakorított visszatérítést azoknál az ipari felhasználóknál, amelyeknél egyértelmű, hogy az energiaadó bevezetése nagyobb finanszírozási teherrel jár. A költségek csökkentése érdekében gyakorított adó-visszaigénylésre a kohászatban van lehetőség, amely azonban értékhatárhoz kötött. Eszerint, amennyiben a visszaigényelhető adó összege adott hó közepéig (tárgyhó 15. napjáig) eléri a 10 millió Ft-ot, azt a tárgyhó utolsó napjától vissza lehet igényelni, míg a hó második felére eső visszaigénylést a tárgyhót követő hó 20. napjától lehet érvényesíteni.

Véleményvezér

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.
Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben

Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben 

Tényleg ciki Brüsszelben az idegen nyelvet alig tudó magyar képviselők jelenléte.
Jó hír, mégsem pusztul el a világ

Jó hír, mégsem pusztul el a világ 

Sokan úgy gondolják, hogy addig létezik a világ, amíg vannak méhek.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo