Végelszámolni csak pontosan, szépen....

Számos vállalkozás dönt úgy, hogy pénzügyi nehézségek miatt végelszámolás útján befejezi tevékenységét; ennek a döntésnek a fényében fontos tudni, hogy az addigi cégvezetőt, illetőleg a végelszámolót milyen jogok illetik, és milyen kötelezettségek terhelik.

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A végelszámolás intézményének jogszabályi hátterét a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapozza meg. A törvény részletesen szabályozza a végelszámolás folyamatát annak elhatározásától a befejezéséig, pontosan meghatározva a végelszámoló jogállását, felelősségét – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.

Fontos tisztában lenni a felszámoló és a cégvezető jogaival és kötelességeivel - Kép: SXC

A végelszámolás kezdő időpontjához több joghatás is fűződik; többek között megszűnik a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása és helyébe a végelszámoló lép. A korábbi vezető tisztségviselő feladata az iratanyagok átadása, a végelszámolás előtti cégállapot feltárása. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

Vérengzés a cégek között
Negatív rekordot döntve idén már június első napjaiban átlépi a tízezres határt az éven belül közzétett felszámolások száma. Májusban minden korábbinál több, összesen 2203 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon. Ezzel nemcsak az egy hónapon belül bedőlő cégek rekordja dőlt meg, de minden eddiginél hamarabb, már június első napjaiban elérjük az tízezredik éven belül felszámolást. 2011-ben július 7-én tették közzé a tízezredik felszámolást, idén ez minden valószínűség szerint június 5-én, kedden megtörténik. A válság előtti utolsó békeévben, azaz 2007-ben egész évben nem számoltak föl ennyi céget Magyarországon.
A végelszámoló a cég önálló képviseleti jogú vezető tisztségviselőjének minősül. Tevékenysége során köteles a tőle elvárható fokozott gondossággal eljárni, szem előtt tartva a cég tulajdonosainak, illetve hitelezőinek érdekeit is. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel; azaz kártérítési felelősség terheli. Ezen túlmenően a hitelezők keresete alapján a bíróság tőke befizetésre is kötelezheti a végelszámolót, amelyet saját magánvagyona terhére közvetlen befizetéssel kell teljesítenie.

A végelszámoló jogai:

- irányítja a cég tevékenységét, de eljárását a legfőbb szerv döntései határozzák meg;

- amennyiben feladatait nem ingyenesen látja el díjazásra jogosult;

- jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződés teljesülése hiányában attól elállni; ez alól azok a szerződések képeznek kivételt, amelyek törvény által kiemelt védelem alatt álló jogokat tartalmaznak, ilyen például a természetes személy javára szóló lakásbérleti szerződés és a határozott idejű munkaszerződés; a szerződések felmondásából, vagy az elállásból keletkező kötelezettségekre (pl. kártérítési igényekre, járadék jellegű követelésekre, szavatossági, jótállási kötelezettségekre) a végelszámolónak ugyanúgy tartalékot kell képeznie, mint a vitatott hitelezői igényekre;

A végelszámoló kötelezettségei:

- változásbejegyzési kérelemben bejelenti a végelszámolás megindítását a cégbíróságnak;

- nyilvántartásba veszi és jegyzékbe foglalja a hitelezői igényeket, amelyet 15 napon belül benyújt a cégbírósághoz;

- a tevékenységet záró beszámoló mérleg adataiból elkészíti a végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői követelések felvétele után a korrigált végelszámolási nyitó mérleget;

- a mérleg alapján felméri az adós vagyoni helyzetét;

- intézkedik a vállalkozás követeléseinek érvényesítése, behajtása felől;

- nem teljesítés esetén fizetési felszólítással élhet, fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, polgári peres eljárásban érvényesítheti igényét, végrehajtási, illetve felszámolási eljárást kezdeményezhet;

- gondoskodik a cég tartozásainak kiegyenlítéséről;

- a cégvagyon megóvásának figyelembevételével szükség esetén értékesíti a vállalkozás vagyoni eszközeit;

- több évre elhúzódó végelszámolás esetén elkészíti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és azt a végelszámolás üzleti évének fordulónapját követő 150 napon belül letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi;

- tájékoztatót készít a vállalkozás, valamint a végelszámolási eljárás helyzetéről a legfőbb szerv és a cégbíróság részére;

- elkészíti a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló beszámolót, zárójelentést, vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a záró adóbevallásokat;

- a jóváhagyott záró adóbevallásokat a végelszámolást lezáró beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg benyújtja az adóhatósághoz;

- gondoskodik a cég iratanyagának megőrzéséről;

- a vállalkozás biztosítottjainak adatait átadja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek;

- megszünteti a társaság működését, amennyiben a cégnek nincs olyan ismert tartozása vagy követelése, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

Kevesebb céget alapítottak
Idén – példa nélküli módon – kevesebb új céget alapítottak, mint amennyivel szemben felszámolás indult. Májusban csupán 1926 új céget jegyeztek be, szemben az elmúlt tizenkét hónap 4200-as havi átlagával. „Jó lenne, ha a magyar vállalkozók ennyire érzékenyek lennének a konjunkturális kilátásokra, de a jelenség mögött sajnos nem a józan belátás húzódik meg, hanem az, hogy decemberben és év elején a márciusban hatályba lépett szigorított cégbejegyzés miatt, aki tehette, előrehozta a cégalapítást – mondja az Opten igazgatója. – Sajnos előfordulhat az is, hogy egyesek azért alapítottak bizonyos cégeket, hogy a mostani működő, de a későbbiekben feltehetően bedőlő cégeikből kimenekülve legyen hol folytatniuk tevékenységüket."
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 14.§ (4) bekezdése az idei (2012-es) évtől kimondja, hogy a végelszámoló által a 14.§ (1) bekezdésében felsorolt adókötelezettségekkel kapcsolatban elkövetett jogsértés esetén kiszabandó mulasztási bírság közvetlenül a végelszámolót terheli kivéve, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. Ilyen ok lehet például, ha a korábbi vezető tisztségviselő elmulasztotta átadni az iratanyagot és a végelszámoló annak hiányában nem tudta az adókötelezettséget teljesíteni.

A cég törlésére irányuló kérelmet 3 éven belül kell benyújtani a cégbírósághoz. A végelszámoló megbízatása a végelszámolás befejezésével és a vállalkozás törlésével ugyan megszűnik, de köteles a vagyonfelosztási javaslat végrehajtására, azaz a felosztott társasági vagyon kiadásának lebonyolítására.

Fontos kiemelni, hogy a törlési kérelem benyújtásáig a cég bármikor dönthet a végelszámolás megszüntetéséről és a vállalkozás folytatásáról. Ebben az esetben is megszűnik a végelszámoló megbízatása és a továbbműködéssel összefüggő teendők ellátása a továbbiakban a megválasztott vezető tisztségviselő feladata.

Abban az esetben, ha a vállalkozás törlésére irányuló kérelmet 3 éven belül nem nyújtják be a cégbíróságra, kényszertörlési eljárásra kerül sor. A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

Kaszál az adóhatóság az építőipari cégek között
Az összes iparág közül talán az építőipart sújtja a legjobban a válság, ez a felszámolási eljárások számában is megjelenik. Tavaly havonta átlagosan 340 építőipari céggel szemben indult végelszámolás, az elmúlt három hónapban viszont már havonta 590 vállalkozás jutott erre a sorsra. „A felszámolásoknál még nem ilyen drámai a helyzet, de a végelszámolások 73 százalékos növekedése újabb problémákat vetít előre az ágazatban” – véli Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója. Akár a frissen közzétett felszámolásokat, akár a végelszámolásokat tekintjük, 2012 májusát az építőiparban minden idők legrosszabb hónapjai közé kell sorolni. Felszámolásból a valaha volt harmadik legtöbb, 418 indult el ebben a hónapban, ennél többet csak tavaly júniusban és novemberben regisztráltak. Végelszámolásból 619-et kezdeményeztek, aminél többet csak idén márciusban mutatott a hivatalos statisztika. A végelszámolások drámai alakulását mutatja, hogy míg tavaly havi átlagban 340 eljárást tettek közzé a cégbíróságok, idén az utolsó három hónapban már átlagosan 590 végelszámolást indítottak, vagyis a növekedés üteme 73 százalék.

Véleményvezér

Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök

Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök 

Joe Biden lemondott a következő négy évről, de megnyerte a következő hat hónapot!
Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.
Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja

Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja 

Miközben az elit gátlástalanul urizál, már az alapszolgáltatások sem működnek.
Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek

Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek 

A Fanta-botrány és a műbalhé.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo