Hogyan adózzunk a szénhasználat után?

2008. december 16. kedd - 06:22 / piacesprofit.hu
  •    

Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásakor a szén adóztatására -, amelyet az uniós tagállamok számára egyébként az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK Tanácsi irányelv ír elő - átmenetileg, 2008. december 31-éig felmentést kapott. A derogáció azonban most lejár, ezért - jogharmonizációs kötelezettségünknek eleget téve - 2009. január 1-jétől a szén is az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) hatálya alá került, melynek következtében a szénre is energiaadót kell fizetni - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

Adófizetési kötelezettség

Az adófizetési kötelezettség a szén forgalmazásának azon pontjához kapcsolódik, ahol először beazonosítható a szén felhasználója és felhasználási célja. Tekintettel a szén előállítására (bányászatára), forgalmazására, felhasználóhoz való eljuttatásának körülményeire, az adófizetési kötelezettség az alábbi esetekben keletkezik.

Adót kell fizetni, ha

1.         az energiakereskedő (pl.: a szén értékesítését végző tüzéptelep, a szén eladását végző más szénkereskedő) felhasználónak szenet értékesít. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) elkülönítve kell a szén energia adóját feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az energiakereskedőnek, ha a szenet a lakossági fogyasztónak értékesíti (akire a törvény adómentességet biztosít), és akkor sem, ha tőle egy másik kereskedő továbbforgalmazási célra vásárol (ilyenkor ez utóbbi kereskedő lesz az adóalany, amikor a vásárolt szenet majd egy felhasználónak értékesíti).

2.         a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha a szenet közvetlenül a termelőtől vásárló felhasználó lakossági fogyasztó.

3.         a felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unió más tagállamából a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

4.         a személy saját felhasználásra termel szenet, kivéve, ha a termelt szén felhasználását, olyan tevékenység keretében végzi, amely esetén energiaadó visszaigénylési jogosultság érvényesíthető. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a termelő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

5.         az energiakereskedő saját célra használ fel szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

6.         a felhasználó az előzőekben nem említett esetekben vásárol energiaadóval nem terhelt szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik.

7.         a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az importáló, akinek adófizetési kötelezettsége a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unión kívüli országból a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

Eljárási szabályok

Általános szabály, hogy az adófizetésre kötelezett személy kötelezettsége megállapítani, bevallani és megfizetni az energiaadót (önadózás). Az általános szabálytól eltérően, ha a felhasználó (importáló) közvetlenül az Európai Unión kívüli országból vásárol szenet, az energiaadó megfizetése nem önadózás keretében történik, hanem az adót a vámhatóság, a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor a szabadforgalomba bocsátott mennyiségre határozattal állapítja meg (kivetéses adózás).

Adó-visszaigénylés

Az Eatv. alapján bizonyos felhasználások esetén lehetőség van a szenet terhelő energiaadónak a vámhatóságtól történő visszaigénylésére, illetve az önadózás keretében megállapított fizetendő energiaadóból történő levonására. A beszerzett és felhasznált szenet terhelő energiaadó visszaigénylésére, vagy az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására az a személy jogosult:  • aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel szenet,

  • aki erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltet és a szenet kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használ fel,

  • aki távhőtermelő létesítményt üzemeltet (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is) és lakosságnak szolgáltatott hő előállítására szenet használ fel,

  • aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban szenet használ fel,

  • aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére szenet használ fel.

Az Eatv. meghatározza, hogy adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult személy az, aki a visszaigénylési jogcímekben megjelölt célra ténylegesen felhasználta a szenet és a felhasznált mennyiség után a vételárban az adót megfizette. A vételár megfizetésének a napja a kötelezett bankszámlája megterhelésének napja. Abban az esetben, ha a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról vagy közvetlenül az Európai Unió más tagállamából vásárol szenet, az ilyen beszerzésről kiállított számla energiaadót nem tartalmaz, mivel a beszerzett szénre nem az eladónak, hanem magának a felhasználónak keletkezik – önadózással rendezendő – adófizetési kötelezettsége. Így értelemszerűen a felhasználótól a visszaigénylési (adólevonási) jogosultság érvényesíthetőségéhez energiaadót tartalmazó számla nem követelhető meg, ilyennel nem kell rendelkeznie. Ebben az esetben a vásárolt szén előzőekben ismertetett felhasználása esetén a visszaigénylési (adólevonási) joga érvényesítéséhez a felhasználónak a bevallásában a vásárolt szénre megállapított adókötelezettségét kell a visszaigénylési jogcímeken megjelölt célra történt tényleges felhasználásra jutó szén adótartamával csökkenteni. 

Energiaadó alapja és mértéke

Az adó alapja a szén mennyisége, ezer kg-ban mérve. Az adó mértéke – egységesen, szénfajtától függetlenül – ezer kg-onként 2040 forint.

Energiaadó megfizetése, visszaigénylése

Az adófizetésre kötelezett személynek az adót a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, illetve visszaigényelnie (levonásba helyeznie). A bevallási időszak kezdő és befejező napja a tárgyhónap első és utolsó napjával egyezik meg. Az első bevallást 2009. február 20-ig kell benyújtani a gazdálkodó székhelye szerint területileg illetékes Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központhoz (a VP Regionális Ellenőrzési Központok elérhetősége a http://vam.gov.hu/ Címek menüpont alatt található meg) és egyidejűleg a MÁK 10032000-01037375 számlaszámra az adófizetési kötelezettséget teljesíteni.

Az Eatv. alapján adó-visszaigénylésre jogosult – de adófizetésre nem kötelezett – személy havonta, a tárgyhót követő hó 20. napjától érvényesítheti adó-visszaigénylési jogosultságát azzal, hogy tárgyhóként azt a hónapot kell az adóbevallásában szerepeltetni, amelyben az adózottan beszerzett szén energiaadóját tartalmazó számlának az ellenértéke az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában megfizetésre került.

Példával szemléltetve, ha a szén beszerzésének időpontja 2009. január 1-jétől – 2009. január 31-ig terjed, de az energiaadót tartalmazó számla teljesítésének kelte február hónap, akkor a 2009. február 01-jétől – 2009. február 28-ig terjedő időszakot kell a bevallásban szerepeltetni bevallási időszakként és a ténylegesen felhasznált mennyiség után a vételárban megfizetett energiaadó visszaigénylésének időpontja 2009. március 20-ával nyílik meg.

Adómentesség lakossági felhasználásra

Az Eatv. a lakossági végfelhasználást mentesíti az energiaadó fizetési kötelezettség alól. Ennek megfelelően a szén lakossági árára az energiaadó nincs hatással.

Az energiakereskedő eljárása, ha nem számít fel adót a szénre

Az Eatv. előírja, hogy – a szén értékesítési útvonalának nyomon követhetősége, valamint az adómentesség ellenőrizhetősége érdekében – a szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő, illetve a lakossági fogyasztó az energiakereskedőnek a szén vásárlásakor írásban nyilatkozatot köteles adni vásárlásának ebbéli mivoltáról. Ha a vevő ezen nyilatkozatok valamelyikét nem teszi meg, az energiakereskedő – értelemszerűen, illetve saját jól felfogott érdekében – az adó felszámításával, adóval növelt áron értékesít.

Az energiakereskedőnek mindkét nyilatkozatot az értékesítési bizonylat mellékleteként kell kezelnie. A szén továbbforgalmazási céllal történő beszerzése esetén az energiakereskedőnek adandó írásos nyilatkozatban a vevő a nevét, a címét és az adószámát köteles megadni. A lakossági fogyasztó által adott nyilatkozatban a lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét kell feltüntetni.

Az energiakereskedő a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat kizárólag a vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. Az energiakereskedő a nyilatkozatot az adó-megállapítási jog elévülésig (5 év) köteles megőrizni. A lakossági fogyasztó és a továbbértékesítési célra vásárló energiakereskedő által adott nyilatkozat megtételéhez ajánlott formanyomtatványok a Vám- és Pénzügyőrség honlapján a http://vam.gov.hu/ Jövedéki Információk/Aktualitások menüpont alatt megtalálhatók.

Amennyiben a szenet megvásárló személy a lakossági fogyasztói felhasználás tekintetében az energiakereskedőnek valótlan nyilatkozatot tesz, adófizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személynek nem az energiakereskedőt, hanem a szenet megvásárló személyt kell tekinteni és a vámhatóság adóigazgatási eljárás keretében a valótlan nyilatkozatot adó személy részére az energiaadó mellett az energiaadó 50%-ának megfelelő adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot is megállapít.

Gyakorított adó-visszaigénylés

Az Eatv. az adóhatóság döntésétől függetlenül biztosítja a gyakorított visszatérítést azoknál az ipari felhasználóknál, amelyeknél egyértelmű, hogy az energiaadó bevezetése nagyobb finanszírozási teherrel jár. A költségek csökkentése érdekében gyakorított adó-visszaigénylésre a kohászatban van lehetőség, amely azonban értékhatárhoz kötött. Eszerint, amennyiben a visszaigényelhető adó összege adott hó közepéig (tárgyhó 15. napjáig) eléri a 10 millió Ft-ot, azt a tárgyhó utolsó napjától vissza lehet igényelni, míg a hó második felére eső visszaigénylést a tárgyhót követő hó 20. napjától lehet érvényesíteni.