Végelszámolás előtt áll? Így kerülheti el a bírságot!

2014. július 07. hétfő - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Akár 900 ezer forintra is bírságolható a volt cégvezető, ha a végelszámolás során nem a jogszabályoknak megfelelően jár el. Az adóhivatal szerint alábbi 10 dologra célszerű figyelnie, ha végelszámolást indít cége ellen.

Érdemes elkerülni a büntetést – kép: PP Archív

1. Akkor indíthat végelszámolást, ha a vállalkozása jogutód nélkül szűnik meg és nem fizetésképtelen! (Ha nem szeretné, hogy az Ön cége is erre a sorsra jusson, olvassa el az “Ezért megy csődbe egy vállalkozás” című írásunkat!)

2. A végelszámolás kezdő időpontja a cég legfőbb szerve által a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. Ekkor ér véget a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása is, a cég törvényes képviselője a végelszámoló lesz.

3. A végelszámoló az adózót terhelő adókötelezettségeket a végelszámolás kezdő időpontjától teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat.

4. Köteles figyelni a végelszámolás alatt álló cég és a hitelezői érdekeire. Amennyiben megszegi ezen kötelezettségét, polgári jogi úton felelősségre vonható. A végelszámoló által elkövetett jogsértés miatt a mulasztási bírságot a végelszámolóval szemben kell megállapítani, azzal, hogy akkor mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.

5. A cég korábbi vezető tisztségviselője köteles a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó esetében, a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal tevékenységet lezáró beszámolót készíteni és azt a végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül letétbe helyezni és közzétenni. (Kivételt képeznek ez alól azok a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (bt., kkt.), amelyek nyilvántartásaikat az egyszerűsített vállalkozói adó rendelkezései szerint vezetik).

Ezekre nagyon ügyeljen, ha bt.-je áll végelszámolás alatt!

6. Szintén a korábbi cégvezetőnek a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a tevékenységzáró adóbevallásokat az adóhatósághoz be kell nyújtania.  Ezzel egyidőben a tevékenységet lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás benyújtásakor még nem járt le.

A végelszámoló legfontosabb feladatai
– a cég vagyoni helyzetét felméri, – követeléseit behajtja,
– tartozásait kiegyenlíti,
– jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,
– vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,
– a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cétagjai (részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a
– cég működését megszünteti.

7. A volt tulajdonosnak a cég iratanyagát legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül át kell adnia a végelszámolónak.

8. Az egykori cégvezető, feladatainak elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló vagy a cég hitelezője kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 100 ezer forinttól 900 ezer forintig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja.

9. A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak, amely határidő nem jogvesztő. A végelszámoló a hitelezői igény bejelentésére nyitva álló határidő lejártát követő 15 napon belül a bejelentett követelésekről jegyzéket készít, amelyet további 15 napon belül nyújt be a cégbírósághoz.

10. A végelszámolást – annak kezdő időpontjától számított – három éven belül be kell fejezni. A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal – mint mérlegfordulónappal – a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről a végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót köteles készíteni a végelszámolás első üzleti évére vonatkozó szabályok alapulvételével.

(Nagyon sok elkeseredett cégtulajdonos próbálja eladni cégét, hogy szabaduljon a tartozásától és az azzal járó felelősségtől. A neten elég csak beütni a keresőbe, és számtalan ajánlattal találkozhatunk. Ám a szépen hangzó ígéretek mögött nagyon ritkán van tisztességes üzleti szándék. Az ilyen ügyletek kockázata igen magas, célszerű körültekintően eljárni minden esetben. Összeszedtük az 5 leggyakoribb tévhitet.)

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek