A személyiség és kompetencia szerepe a munkaerő-felvételben

2013. június 26. szerda - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Sok helyen esik szó a munkaerő kompetencia alapú kiválasztásról, amit fontosnak és időszerűnek tartunk. Ehhez arra van szükség, hogy olyan „munkaköri térképpel” rendelkezzünk, amely a legfontosabb ismertek körét, a személyiséggel kapcsolatos elvárásokat is megfogalmazza, vagyis az elvárt kompetencia (kompetenciák) teljes körét tartalmazza. Fontos elv, hogy minden feladathoz, minden munkakörhöz speciális felkészültség, személyes megfelelés szükséges, ennek kellene érvényesülnie a kiválasztásban. A Piac&Profit szakértője, dr. Poór Ferenc segít áttekinteni a lényeget!

Kép:PP archív

A személyiség

A személyiség azoknak az adott személyre jellemző tulajdonságoknak az összessége, amelyek egy határozott egységbe (egészbe) szerveződtek és az egyén viselkedésében, magatartásában és tetteiben, tevékenységében nyilvánulnak meg. A személyiség tevékenységben megnyilvánuló tulajdonságait három csoportba soroljuk, úgymint:

  • a készség lineáris (egyenes) lefutású tevékenység a maximális begyakorlottság szintjén. A műveletek végzésének feltétele.
  • a jártasság elágazó vagy hiányos algoritmusú tevékenység a maximális begyakorlottság szintjén. Az elágazó algoritmusú a feladatvégzésnél és a hiányos a probléma-megoldásnál működik és
  • a képesség, amely az eredményes tevékenység belső feltételeit, a mozgósítható belső erők összességét értjük, úgy tekinthetjük, mint teljesítőképességet.

A kompetencia

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy a tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

A kompetenciát a humánerőforrás nézőpontjából vizsgálva öt összetevőt azonosítottak a szakértők.

  • Az ismeretek, a tudás, amellyel a személy rendelkezik;
  • A készségek, jártasságok, amelyek fizikai és szellemi feladatok megoldásának feltételét jelentik;
  • Az önértékelés, a szociális szerepek, amelyek személyes értékrendbe szerveződnek;
  • A személyiségvonások, az egyén pszichikai-fizikai jellemzői, bizonyos helyzetekre adott válaszai;
  • A motivációk, amelyek befolyásoló szerepet játszanak, az egyént bizonyos magatartások, célok felé irányítják.

A kompetencia tehát bizonyos ismeretek körét, a tudás alkalmazására való felkészültséget és a személyiség adott feladat, tevékenység eredményes ellátáshoz szükséges tulajdonságait jelenti. Fodor Sándor szerint az előzőekkel jórészt megegyezően „A kompetens (rátermett) emberek az ismereteiket, képességeiket, személyiségüket, attitűdjeiket, értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a feladatukat kiválóan végezzék el.”

Tanulás vagy tudás a karrier titka?
Az angolszász országokban, ha valaki egy jó egyetemen szerez diplomát, némi túlzással teljesen mindegy, hogy közgazdaságtant vagy éppen irodalmat hallgatott, eséllyel pályázhat a nagy cégeknél. Bizonyos intézmények neve ugyanis arrafelé garanciát nyújt a szellemi kvalitás és alapvető képességek – mint a kiváló kommunikáció, a munkabírás vagy épp a kreatív gondolkodás – meglétére. Ezek fontosabbak, mint az, hogy a jelölt az adott munkaterület minden részletére kiterjedő tárgyi tudást igazoló papírokkal felfegyverkezve érkezzen a céghez. Itt olvashat bővebben a hazai helyzetről.

A kompetencia – kiválasztás esetében – a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek, jártasságok, képességek) és magatartásformák (attitűdök) összessége, amelyek birtokában képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére. Más megfogalmazásban, a kompetencia egy személy alapvető, meghatározó jellemzőinek sora, amelyek szoros kapcsolatban állnak a hatékony és kiváló teljesítménnyel.

Kompetencia-tükör

A korszerű humánpolitikai munka igényli, hogy az egyes munkaköröket betöltők, feladatcsoportokat ellátók alkalmasságának megítéléséhez a kompetencia(ciák) pontos megfogalmazása biztosítsa az alapot.

A kompetenciák egy része olyan, amelyek birtoklása egy szervezet (intézmény, cég) minden tagjára érvényesek, amelyek a céghez (szervezethez) való viszonyt, a vele való azonosulást fejezik ki. Ezek a munkahelyre jellemző ismereteket, belső viszonyokat, valamint a viselkedési, magatartási követelményeket tartalmazzák feladatköröktől függetlenül. Ezek az elvárások az adott közösséghez tartozás kifejezését is szolgálják. Ezt az „alapkompetenciát” a közösségben dolgozás során lehet kialakítani, ez nem képezi az alkalmazáskor feltételként megkívánt szakmai kompetenciát. Az egyes munkakörökhöz – azok elnyeréséhez – szükséges kompetenciákat viszont ki kell dolgozni és az ezeknek való megfelelés képezi a pályázat elfogadásának feltételét.

Hogy melyek azok a kompetenciák, amelyek egy-egy munka hatékony elvégzéshez szükségesek, azt a kompetencia-tükör (egyesek a szakirodalomban kompetencia térképnek említik) mutatja meg. Ennek egyik eleme azoknak a szakmai és kapcsolódó általános ismereteknek köre, amely a munkakör (feladat) ellátásának nélkülözhetetlen feltételét jelenti. Meg kell határozni, hogy az adott tevékenység ellátásához milyen szakmai képzettség (szakképzettség, iskolai végzettség) szükséges, mennyi az az időtartam, amelyet egy-egy szakterületen végzett tevékenységgel töltött el a pályázó korábbi munkahelyén(helyein).

A kompetencia (kompetenciák) másik csoportját a személyiség jellemzőinek köre képezi. A szakmai kompetencia érvényesülésének fontos feltét jelenti, hogy az egyén adott feladat (munkakör) ellátáshoz szükséges képességekkel (jártasságokkal, készségekkel) rendelkezik-e. Egy-egy alkalmazás esetében a szakmai kompetencia meghatározás mellett annak elengedhetetlen hátterét a személyes megfelelés kérdését is vizsgálni kell. A munkakörhöz (feladathoz) tartoznak jellemvonások, képességek, amelyeket a kompetencia jegyzéknek/térképnek tartalmaznia kell. Fontos humánpolitikai feladat tehát az, hogy a kulcspozíciókhoz, majd fokozatosan lefelé haladva a vezetői állomány, majd a teljes munkatársi állomány minden rétegét tartalmazó „kompetencia térképe” elkészüljön, mert ennek hiányában csak beszélünk a kompetencia alapú munkaerő kiválasztásról, de tényleges döntés a korábbi háttér dokumentumok (munkaköri leírás) alapján történik.

Dr. Poór Ferenc
tréning szakértő, bölcsész doktor
www.treningszakerto.hu

Feliratkozom a(z) Cégvezetés & irányítás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek