hirdetés

A kávéautomatán is százezreket lehet bukni

Nem lehet különbség a saját és a kölcsönzött munkavállaló számára biztosított munkafeltételekben és juttatásokban, ha ugyanazt a munkát végzik. Még a kávéautomatához való hozzáférésben is egyenlőségnek kell lennie.

Van kiút az értékválságból? Megállítható az akkugyárak terjedése itthon?
Van még jövőnk az EU-ban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. október 4. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

hirdetés

Nem szabad kevesebb órabért fizetni a kölcsönzött munkavállalónknak, sőt ugyanúgy kell kezelni, ugyanazokban a juttatásokban kell részesíteni, mint bármelyik másik dolgozót, különben komoly kártérítést fizethet a cég – ez derül ki az Egyenlő Bánásmód hatóság által közzétett jogesetből. (Egy másik, szülési szabadsággal kapcsolatos jogesetről itt olvashat.)

Kép:Pixabay

A hatósághoz forduló kérelmező panaszában azt sérelmezte, hogy – mint kölcsönzött munkavállaló – kevesebb a munkabére (órabére) és egyéb juttatásai, mint a kölcsönvevő munkáltató által közvetlenül alkalmazott, azonos munkát végző munkavállalóknak. A hatóság eljárást indított mind a kölcsönbeadó, mind a kölcsönvevő munkáltató ellen, melyben azt vizsgálta, hogy betartották-e kérelmezővel, mint kölcsönzött munkavállalóval szemben az egyenlő bánásmód követelményét.

Ugyanaz a munka, ugyanaz a bér

A hatóság azt vizsgálta, hogy kérelmező és a közvetlenül alkalmazott munkavállalók összehasonlítható helyzetben voltak-e egymással. A kölcsönvevő munkáltató az eljárásban ugyanis hivatkozott arra, hogy kérelmezőnek más volt a munkaköre, mint a saját munkavállalóinak – többek között azért, mert a kölcsönzött munkavállaló nem rendelkezett bizonyos gép kezeléséhez szükséges képesítéssel – így nem volt összehasonlítható helyzetben a saját munkavállalóival.

Kétségtelen, hogy a két munkaszerződésben némiképp eltért a munkakör megnevezése, de az eljárás során, elsősorban a meghallgatott tanúk vallomásai alapján kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy kérelmező, illetve a többi kölcsönzött munkavállaló is valójában ugyanazt a munkát végezték, mint a kölcsönvevő munkáltató saját munkavállalói. A tanúk vallomása nem támasztotta alá, hogy a saját munkavállalók által végzett munka szélesebb körű, összetettebb feladatot jelentett volna, és azt sem, hogy az valamilyen speciális képzettséget igényelt, amellyel kérelmező nem rendelkezett. Így s kéz csoport a Hatóság álláspontja szerint feltétlenül összehasonlítható helyzetben volt a kérelmezővel, illetve az ugyancsak azonos munkát végző kölcsönzött munkavállalókkal.

Formai kérdések

Kinek a hatásköre?

A hatóság először azt vizsgálta meg, hogy az ügyben rendelkezik-e hatáskörrel. A kölcsönvevő munkáltató ugyanis arra hivatkozott, hogy az adott ügyben a hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, az ügy munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 14. § (1) a) pontja alapján a hatóság annak megállapítására folytathat vizsgálatot, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét. Az Ebktv. 2. §-a előírja, hogy az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban – így a Munka Törvénykönyvében (Mt.)  – meghatározott rendelkezéseket az Ebktv. rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.  A Mt. 219. § (1) és (2) bekezdése – „Egyenlő bánásmód követelménye” címmel – írja elő, hogy a kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára a munkabér összegére, és az egyéb juttatásokra vonatkozóan biztosítani kell a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. Az ebben a körben történő vizsgálódás tehát az egyenlő bánásmód követelménye érvényesülésének vizsgálatát jelenti.

Meddig vizsgálható?

A hatóság ezt követően azt vizsgálta meg, hogy az Ebktv. 17. §-ban megjelölt határidőn belül érkezett-e a kérelem. A kölcsönvevő munkáltató ugyanis arra is hivatkozott, hogy a hatóság azért sem vizsgálhatja az ügyet, mert lejárt az eljárás megindítására nyitva álló határidő, mivel kérelmező már a céghez való belépésekor 2012-ben tudomást szerzett arról, hogy a közvetlenül alkalmazott munkavállalók magasabb munkabérben, és további juttatásokban részesülnek, tehát a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év az eljárás megindításakor már letelt. A folyamatosan fennálló jogsértés esetén, csak a jogsértés fennállásának időtartamát követően kezdődik el a jogérvényesítésre nyitva álló határidő, a jogsértés fennállásának időtartama nem számítható bele az eljárás indítására nyitva álló határidőbe. A kérelmező az eljárásban a 2013. május végétől 2014. május végéig tartó időszak vizsgálatát kérte, kérelmét pedig 2014. május 26-án nyújtotta be a hatósághoz, tehát nyilvánvalóan alaptalan a kölcsönvevő munkáltató azon hivatkozása, hogy a kérelem elkésett.

Ki bizonyít?

Az Ebktv. 19. §-ában szereplő speciális bizonyítási szabályai szerint az eljárás alá vontnak kell bizonyítania, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta.

A munkabér és az egyéb juttatások mindkét csoporton belül jellemzően egységes elvek szerint kerültek meghatározásra, jellemzően egységes elemekből álltak, ugyanakkor megállapítható volt, hogy a kölcsönzött munkavállalók órabére lényegesen alacsonyabb volt a saját munkavállalók órabérénél. Bár az is megállapítható volt, hogy a kölcsönzött munkavállalók a munkabéren felül más jogcímen (jelenléti bónusz, jutalom) további juttatást is kaptak, amellyel kiegészülve fizetésük a vizsgált időszakban megközelítette, illetve elérte a közvetlenül alkalmazott munkavállalók munkabérét, és hogy kérelmező gyakorlatilag minden hónapban megkapta ezeket a juttatásokat.

Chipkártya is kell a kávéautomatához

A hatóság álláspontja szerint azonban már eleve kedvezőtlenebb a munkavállalókra nézve az, ha jelenléti bónuszként, vagy jutalomként, valamely feltételtől függően (adott esetben a munkaidőkeret teljes ledolgozása esetén) kapnak bizonyos juttatást, mint az, ha külön feltételektől függetlenül munkabérként kapják meg ugyanazt az összeget. Ugyanez megállapítható volt a cafetéria-juttatás tekintetében is, hiszen a kölcsönbeadó munkáltató a cafetéria-juttatást is – ugyan nagyságrendileg a közvetlenül alkalmazott munkavállalókéval azonos összegben – de ugyancsak – feltételtől függően - úgynevezett jelenléti bónuszként biztosította a kölcsönzött munkavállalók részére.(A cafeteriában lévő különbségek a top 5 cafeteria hiba között is ott vannak. Kattintson a többiért!)

A vizsgált időszakban a közvetlenül alkalmazott munkavállalókkal szemben kérelmező, illetve a kölcsönzött munkavállalók nem kaptak chip kártyát az ital-automatához, és ugyancsak nem kaptak karácsonyi jutalmat 2013 decemberében, szemben a közvetlenül alkalmazott munkavállalókkal. Úgyszintén hátrányos volt a kölcsönzött munkavállalók, így kérelmező számára, hogy a norma teljesítése estén sem részesülhettek teljesítményprémiumban, ellentétben a közvetlenül alkalmazott munkavállalókkal. Összességében feltétlenül megállapítható volt, hogy kérelmezőt, mint kölcsönzött munkavállalót hátrány érte a vele összehasonlítható helyzetben lévő, közvetlenül alkalmazott munkavállalókhoz képest.

A hatóság megállapította, hogy a kérelmező esetében nem voltak biztosítottak a közvetlenül alkalmazott munkavállalókkal azonos feltételek, vagyis az egyenlő bánásmód követelménye, és megállapítható volt, hogy kérelmezővel szemben egyéb helyzete (kölcsönzött munkavállalói helyzete) miatt megvalósult a közvetlen hátrányos megkülönböztetés.

De ki a hibás?

A kölcsönvevő munkáltató ebben a körben arra hivatkozott, hogy kérelmező nem is vele áll munkaviszonyban, hanem a kölcsönbeadó munkáltatóval, tehát felelőssége már csak ezért sem áll fenn. Azt is állította, hogy a kölcsönzött munkavállalók munkaszerződései – tekintettel arra, hogy azok a kölcsönbeadó munkáltató és a munkavállalók között jöttek létre - nem állnak rendelkezésére, azokat nem is ismerte, a kölcsönbeadó munkáltató nem kért tőle adatokat a munkavállalók bérének megállapításához, így nem is kellett erről adatokat szolgáltatnia. Utóbb hivatkozott arra is, hogy közölte a kölcsönbeadó munkáltatóval a nála alkalmazott béreket, juttatásokat, tehát ő, a maga részéről megfelelő adatokat szolgáltatott a kölcsönbeadó munkáltatónak az egyenlő bánásmód követelményének betartásához.

A kölcsönbeadó munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a kikölcsönzött munkavállalók juttatásait a kölcsönvevő munkáltató kérésének megfelelően állapította meg, ennek indokát, magyarázatát nem kérte, a kölcsönvevő munkáltatónál alkalmazott pontos bérekről és juttatásokról nem volt részletes tudomása, nem is kért erről tájékoztatást. Nyilatkozott, hogy valóban nem adta át a kölcsönvevő munkáltatónak a kölcsönbeadott munkavállalók munkaszerződésit, és azt is előadta, hogy saját döntése volt, hogy a kölcsönbe adott munkavállalók fizetésének egy részét munkabér helyett „jutalom” jogcímén fizette ki, és hogy a caffetéria-juttatást is „jelenléti bónuszként” határozta meg, mivel ezeket a juttatásokat ösztönzőként kívánta alkalmazni.

A hatóság a felek nyilatkozatai alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a kölcsönbeadó, illetve a kölcsönvevő munkáltató nem voltak teljes egészében tisztában azzal, hogy a másik pontosan milyen béreket, egyéb juttatásokat biztosít a munkavállalóinak. A két munkáltató között folytatott elektronikus levelezésből ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy annak mindkét fél tudatában volt, hogy a közvetlenül alkalmazott és a kölcsönzött munkavállalók juttatásai eltérnek egymástól.

Az Mt. vonatkozó rendelkezései nem jelölik meg kifejezetten, hogy az egyenlő bánásmód követelményét melyik munkáltatónak – a kölcsönbeadónak, vagy a kölcsönvevőnek - kell biztosítania, csak azt írják elő, hogy azt „biztosítani kell”.

Kommunikáció nélkül nem megy

A hatóság álláspontja szerint munkaerő kölcsönzés esetén a két munkáltató közös kötelessége és felelőssége az egyenlő bánásmód követelményének a biztosítása, a munkáltatóknak közösen kell kialakítania azt a rendszert, illetve egymás közti kommunikációt, amely alapján az egyenlő bánásmód követelményének az érvényesítése .

A Mt. 217. § (1) c) pontja előírja, hogy a kölcsönvevő írásban tájékoztatja a kölcsönbeadót minden olyan körülményről, amely a munkavállaló foglalkoztatása szempontjából lényeges. Ennek körében a kölcsönvevő feladata, hogy tájékoztassa a kölcsönbeadót a saját munkavállalók munkabéréről és egyéb juttatásairól. Az egyenlő bánásmód biztosításához elengedhetetlenül szükséges a kölcsönvevő részéről a munkakörök megfelelő meghatározása, mivel ha a munkakörre vonatkozóan adott információ hibás, félrevezető, úgy a bérek, juttatások terén eleve nem biztosítható az egyenlő bánásmód.

Ugyanakkor az is megállapítható volt, hogy amikor a kölcsönvevő közölt adatot az órabérre, cafetériára vonatkozóan, a kölcsönbeadó a közölt adatokhoz képest saját döntése alapján eltért a kölcsönzött munkavállalók hátrányára, amikor a munkabér egy részét, illetve a cafetéria-juttatást ún. „ösztönzőként” alkalmazta, és jutalom, vagy jelenléti bónuszként szerepeltette.

Fentiekre tekintettel megállapítható volt, hogy mindkét munkáltató felelőssége fennállt az egyenlő bánásmód követelményének a megsértéséért. Szankcióként a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltását, és fejenként 200.000.-Ft összegű bírság kiszabását szabták ki a cégre.

hirdetés

Véleményvezér

Az osztrák vasutasoknak elegük lett magyar kollégáikból

Az osztrák vasutasoknak elegük lett magyar kollégáikból 

Tényleg egészen elképesztő, hogy a magyar vasút mennyire képtelen megfelelni a kor elvárásainak.
A magyar élelmiszer-infláció fele az állami adóemelések eredménye

A magyar élelmiszer-infláció fele az állami adóemelések eredménye 

Érdekes az állami kommunikáció. Miközben folyamatosan az infláció elleni harc hőseként mutatja magát be a kormány az élelmiszer áremelkedés felét a kabinet generálta.
Szijjártó Péternek szerepelnie kellene a Kőgazdag Fiatalok című reality showban

Szijjártó Péternek szerepelnie kellene a Kőgazdag Fiatalok című reality showban 

Igazságtalan, hogy külügyminiszterünk nem kapott lehetőséget a legújabb, nézőszámot döntögető reality showban. Pont ugyanúgy él és gondolkodik, mint az ott szereplők.
A magyar kutatók is kárvallottjai ez egyetemi modellváltásnak

A magyar kutatók is kárvallottjai ez egyetemi modellváltásnak 

A nyilvánosság előtt nagy hangsúlyt kapott, hogy az Európai Unió kizárta a hallgatóknak szóló Erasmus programból a modellváltó magyar egyetemeket. Kevesebben tudják, hogy a kutatók is bajba kerültek.
Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában 

Orbán Viktor szerint nem jó, hogy Európa megszabadult az orosz energiahordozóktól. A miniszterelnök erről tegnap, napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján beszélt.
Van ingyen ebéd

Van ingyen ebéd 

Szerencsések azok, akik a román határ mellett laknak. Kedvelt élelmiszereiket ugyanannál a multinál jóval olcsóbban kapják meg a szomszédoknál.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo