Megint átírják az adószabályokat – van, amivel jobban járunk

2015. október 16. péntek - 06:16 / piacesprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

Komoly változások jönnek az adózásban a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek, ezek közül válogattunk ki néhányat a Deloitte szakértőinek segítségével. A módosítások között van néhány olyan, ami konkrét költségcsökkentést jelent a vállalatoknak.

jogszabályok potyognak a jó adózóra

Kép: PP

Alaposan felülírja az eddigi szabályokat a kormány az október 13-án benyújtott adótörvényekkel. Talán a legfontosabb változás a vállalkozások minősítése lesz (a pontos kritériumokat itt olvashatja), de emellett még sok más módosítás van, amire érdemes odafigyelni, mert néhányuk konkrét költségcsökkentést jelenthet a cégeknek. A Deloitte szakértőinek segítségével összeszedtük a legfontosabbakat!

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

A javaslat értelmében, azon ügyletek esetében, amikor a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, az indokolatlan önellenőrzések elkerülése érdekében, harminc napról hatvan napra módosulna az adófizetési kötelezettség keletkezésének végső határideje.(A szabályokról itt olvashat részletesebben!)

Csoportos adóalanyiságra vonatkozó módosítás

A javaslat lehetővé tenné, hogy az állami és önkormányzati tulajdonban álló kapcsolt vállalkozások is alakíthassanak áfacsoportot, azaz nem minősülnének egymással együttesen kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

A javaslat mentesítené a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltatókat. Erre csak akkor lennének kötelesek, ha azt a szolgáltatás igénybevevője kéri. Az adott szabály azon ügyletekre lenne alkalmazható, amelyek teljesítési időpontja 2016. január 1. napjára esik, vagy azt követi.

Fontos változásokat terveznek az adótörvényben
Eljárási szabályok is változhatnak az adózás rendjéről szóló törvény módosításával, így például közös folyószámla-nyilvántartásba kerülhetnek az adó- és vámhatóság által nyilvántartott fizetési kötelezettségek, az szja-ban felemelhetik a részletfizetés értékhatárát és szigoríthatják az adóregisztrációs eljárás rendelkezéseit.

A helyi adókat érintő módosítási javaslatok

A jelenleg hatályos szabályok szerint az adóévre fizetendő helyi iparűzési adóból levonható a belföldön megfizetett és költségként vagy ráfordításként elszámolt e-útdíj 7,5 százaléka. A javaslat ezt a beszámítási lehetőséget kiterjesztené az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetett útdíjak, illetve a külföldön megfizetett és költségként, ráfordításként elszámolt útdíjakra is.

A sok telephellyel rendelkező társaságoknak jelentős adminisztrációs terhet jelent az adókötelezettség önkormányzatonként – sokszor papír alapon – történő bevallása. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetővé válna, hogy az adózók az állami adóhatóság nyomtatványkitöltő programjának használatával teljesítsék a helyi iparűzésiadó-bevallási kötelezettségüket. A bevallásokat az adóhatóság tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítaná a – változatlan hatáskörrel rendelkező – önkormányzatoknak. Az egyszerűsítés 2017. január 1-től válna elérhetővé.

Bevallási nyilatkozat

Azon adózó esetében, aki a munkáltatója felé az adóévet követő év január 31-ig tett nyilatkozatban kéri, az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja az adóját. (Bevallási nyilatkozatot első alkalommal a magánszemély a 2015. év vonatkozásában 2016. január 31-ig tehet.) A nyilatkozattételi határidő jogvesztő, a megtett nyilatkozatot visszavonni, a hiányzó nyilatkozatot pótolni nem lehet. Az adózó nyilatkozata a jogkövetkezmények tekintetében a bevallási kötelezettség teljesítését jelenti.

A bevallási nyilatkozat megtételének a feltétele, hogy a magánszemély az adóévben egyéb más jövedelmet nem szerez, adó-, adóalap-kedvezményt nem vesz igénybe, és az adójáról nem kíván rendelkezni (ide nem értve az adó 1+1 százalékának felajánlását). Az 1+1 százalék mértékű felajánlásról a magánszemély a munkáltató útján, továbbá papíralapon vagy elektronikus úton önállóan rendelkezhet.

Módosul a csődtörvény
Módosul a csődtörvény; az Országgyűlés elé terjesztett javaslat szerint a jövőben a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságként – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter helyett – a tárca önálló szervezeti egysége jár el, amely azonban hatósági ügyekben nem utasítható.

A magánszemély nem tehet bevallási nyilatkozatot, ha az adóévben külön adózó jövedelmet (pl. osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem) szerzett, tételes költségelszámolással költséget kíván elszámolni, adó- vagy adóalap-kedvezményt (családi kedvezményt, első házasok kedvezményét stb.) kíván érvényesíteni, vagy önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíj-biztosítási nyilatkozatot kíván tenni. Nem tehet bevallási nyilatkozatot az a személy sem, aki kifizetőnek nem minősülő személytől szerzett adóköteles jövedelmet, ideértve a bármilyen jogcímen megszerzett, külföldi társaság, szervezet, stb. által fizetett jövedelmet is. A fentiek alapján a külföldi munkáltató által Magyarországon foglalkoztatott magánszemélyek és a külföldön dolgozó magyar munkavállalók jellemzően elesnek a nyilatkozattétel lehetőségétől.

Az adóhatóság – a munkáltató által benyújtott havi bevallások (08 bevallás) alapján – elkészíti a személyi jövedelemadó-bevallást, és a magánszemélyt csak abban az esetben értesíti, ha a magánszemélynél adókülönbözetet tár fel.

Az a magánszemély, aki nyilatkozattételre nem jogosult, vagy e lehetőséggel nem él, az adóbevallási kötelezettségét önadózással teljesítheti. A korábbi adónyilatkozat és egyszerűsített bevallás utoljára a 2015. évre vonatkozóan nyújtható be.

Bevallási ajánlat

A törvényjavaslat alapján 2017. január 1-től hatályba lépő bevallási ajánlat keretében az ügyfélkapuval vagy elektronikus hozzáféréssel rendelkező azon adózók részére, akik munkáltatói adómegállapítást nem kértek, az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, vagy nem tettek bevallási nyilatkozatot, és nem minősülnek sem egyéni vállalkozónak, sem őstermelőnek, az adóhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától elektronikus úton megküldi személyi jövedelemadó-bevallási ajánlatukat. Az adózó a bevallási ajánlatot – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – május 20. napjáig elektronikus úton fogadhatja el. Az adózó az adó megfizetésére ugyancsak május 20-áig köteles, míg az adóhatóságnak a visszatérítendő adót a bevallási ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül kell kiutalnia.

Tekintettel arra, hogy az adóhatóság a bevallási ajánlatot ebben az esetben is a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el, azokban az esetekben, amikor a magánszemély olyan jövedelmet szerez, amiről az adóhatóság nem rendelkezik adatszolgáltatással (pl. kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől származó jövedelem), vagy a magánszemély saját választása szerint kíván kedvezményt érvényesíteni, szükséges a bevallási ajánlat felülvizsgálata és megfelelő módosítása. Ha az adózó a bevallási ajánlatot május 20-ig nem fogadja el, akkor a bevallási kötelezettségének önadózással kell eleget tennie.

Így fog belelátni a NAV a számlázó programokba
2016. január 1-től hozzáférést kell biztosítani a NAV számára a számlázó programok adatbázisához. Minden számlázó programnak egy, az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek