Így is kikerülhető az alaptőkeemelés

2015. április 10. péntek - 08:05 / piacesprofit.hu
  •    

Nem kell megemelnie az alaptőkét a külföldi tulajdonú kft-knek, fióktelepet is létrehozhatnak. Azonban egy fióktelep létrehozásának vannak olyan speciális szabályai, amelyet érdemes szem előtt tartani, ezekből mutatunk be néhányat.

Kép: Pixabay

Várhatóan növekedni fog a külföldi vállalkozások által Magyarországon alapított fióktelepek száma, hiszen gyakorlatilag ugyanolyan feltételekkel működtethető, mint egy kft., azonban nem szükséges az elindításához a 3 millió forintos alaptőke. Csakhogy egy ilyen intézmény elindításának és működtetésének vannak bizonyos feltételei, amelyeket érdemes szem előtt tartanunk. Együttműködő partnerünk az Adó Online összeállította a legfontosabb tudnivalókat, amit egy fióktelep alapításánál és működtetésénél nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

Hogyan lehet létrehozni fióktelepet?

A fióktelep a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a vállalkozási tevékenységet a cégbejegyzést követően kezdheti meg. Fióktelep esetén a külföldi vállalkozás nevét a cégnévben meg kell jelölni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél jegyzett tőkeként kell kimutatni a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a külföldi székhelyű vállalkozás által biztosított – tartósan és ilyen címen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott – vagyont.

Ki láthatja el a fióktelep képviseletét?

A fióktelep képviseletét – ideértve a cégjegyzést is – a fióktelepnél

a) munkaviszonyban foglalkoztatott, illetve oda kirendelt, vagy

b) tartós megbízási jogviszonyban álló, belföldi lakóhellyel rendelkező személyek láthatják el.

Mennyi tőke kell?
A társasági jog tőkekövetelményeinek alapvetően hitelezővédelmi funkciói vannak, ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a jogi szabályozás ne legyen gátja a vállalkozások piacra lépésének. Az új Ptk. jelentősen változtatott a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére vonatkozó szabályokon, amelyek most már egyre több cég számára aktuálissá válnak.

Nem lehet a fióktelep képviselője az a magánszemély, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató fióktelep képviseletére nem jogosult.

A fióktelep képviseletére jogosult személyek, továbbá azoknak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói saját nevükben csak akkor köthetnek a fióktelep tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, ha azt a fióktelep létesítéséről szóló okirat vagy a külföldi székhelyű vállalkozás írásbeli határozattal engedélyezi. A külföldi székhelyű vállalkozás írásbeli engedélye szükséges ahhoz is, hogy a fióktelep képviseletére jogosult személy a fiókteleppel azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben részesedést szerezzen, ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzést.

Hogyan működtethető a fióktelep?

A külföldi vállalkozás a fióktelepének létesítése és működtetése során a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetekkel azonos elbánásban részesül. Fontos, hogy a fióktelep nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet. A külföldi vállalkozás folyamatosan köteles biztosítani a fióktelep működéséhez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges vagyont. A külföldi székhelyű vállalkozás és a fióktelep egyetemlegesen és korlátlanul felel a fióktelep tevékenysége során keletkezett tartozásokért. Ezek az előírások a befektetők és a gazdasági partnerek számára is vonzóbbá tehetnek egy fióktelepet, mint egy külföldi vállalkozás által alapított Kft-t, leányvállalatot.

A külföldi vállalkozás a fióktelep cégneve alatt szerzett vagyonról, jogokról, illetve vállalt kötelezettségekről saját cégneve alatt csak a fióktelep megszűnésekor, illetve az e törvényben meghatározott fizetésképtelenségi eljárások során, valamint a fióktelep cégneve alatt szerzett vagyonnal, jogokkal, kötelezettségekkel összefüggésben külföldön indított eljárások során rendelkezhet.

KFT. HÁROMMILLIÓS TÖRZSTŐKÉVEL? VAN MÁS MEGOLDÁS!
Egy kezdő vállalkozásnak gondot okozhat az új Ptk.-ban meghatározott magasabb törzstőke-követelmény. A Piac & Profit szakértője szerint viszont van egyszerűbb és olcsóbb megoldás is!

Hogyan foglalkoztathat munkavállalót a fióktelep?

A fióktelepnél foglalkoztatottak a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, a munkáltatói jogokat a külföldi vállalkozás a fióktelepén keresztül gyakorolja.

Hogyan adózik a fióktelep?

A fióktelep a gazdasági ügyleteinél köteles betartani a hazai adózási előírásokat minden adónemre vonatkozóan. A fióktelepekre vonatkozó speciális előírásokat mindig az adott jogszabály tartalmazza, ezért érdemes azokat alaposan áttekinteni. A számviteli bizonylatokat is a magyar előírások szerint kell kiállítania és a számviteli és adózási nyilvántartásait is úgy kell vezetnie, mint a hazai vállalkozásoknak.

A külföldi vállalkozó a társasági adó alapját belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg. Az árbevétel, a bevétel, a költség és a ráfordítás elszámolásánál úgy kell eljárni, mintha a telephely a külföldi vállalkozótól független vállalkozás lenne. Ezért fontos figyelemmel lenni az alapító (anya) vállalkozás és a fióktelep közötti ügyleteknél a transzferár szabályok betartására és azok megfelelő dokumentálására is.

Hogyan lehet megszüntetni a fióktelepet?

A fióktelep a cégnyilvántartásból való törléssel szűnik meg, a törlése iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek