A felszámoló mulasztása

2000. szeptember 12. kedd - 00:00 / PP Online
  •    

A felszámolási eljárás alatt lévő P. Vállalat telephelyén jelentős mennyiségű veszélyes hulladék maradt. A felszámoló ennek feltárása és ártalmatlanítása érdekében vállalkozói szerződést kötött a Z. Bt.-vel, amelynek feladata az előkészítés volt: az ártalmatlanítási terv elkészítése mellett és annak alapján be kellett szereznie a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, költségkimunkálást kellett végeznie, és a környezetvédelmi hatóság által már jóváhagyott iratokat kellett átadnia a felszámolónak. A felek a vállalkozás díját 500 ezer forintban határozták meg, és megállapodtak a teljesítési határidőben is. A szerződés kimondta, hogy ha a bt. a vállalási határidőig szerződésszerűen nem teljesít, akkor nem tarthat igényt a megbízási díjra.

A bt. előkészítette az ártalmatlanítást, kidolgozta az erre vonatkozó terveket, és kimunkálta a költségeket, s az anyagot felterjesztette a környezetvédelmi felügyelőséghez. Az a jóváhagyást a szerződés szerinti határidő utolsó napján adta meg, így a bt. a teljes anyagot csupán a határidő után pár nappal adta át a felszámolónak, a vállalkozói díjról szóló számlájával együtt. A felszámoló az anyagot átvette, és szóban ígéretet tett a díj kifizetésére. Néhány hét elteltével a bt. felszólította őt a számla kiegyenlítésére, a felszámoló azonban azzal utasította el a kifizetést, hogy pénz hiányában az ártalmatlanítás jelenleg nem lehetséges. Az ezt követő egyeztetéskor a felszámoló már arra hivatkozott, hogy a bt. késedelmesen teljesített, így a szerződés alapján a díj nem illeti meg.

Ki perelhető?

A Z. Bt. keresetet nyújtott be a bírósághoz, hogy az kötelezze a felszámolót 500 ezer forint tőke, kamatai és a költségek megfizetésére. Az alperes felszámoló érdemi ellenkérelmében a felek közötti szerződésre hivatkozott: miután a felperes bt. késedelmesen teljesített, a vállalkozói díj nem illeti meg. Hivatkozott arra is, hogy az átadott tervezet — minőségi hibái miatt — alkalmatlan volt a veszélyes hulladék ártalmatlanításának végrehajtására. Erről azonban álláspontját részletesen nem ismertette.

A bíróság elutasította a felperes keresetét, és a perköltség megfizetésére kötelezte őt. Indokolásában kifejtette, hogy a vállalkozási szerződés a bt. és a felszámolandó vállalat között jött létre, függetlenül attól, hogy utóbbi képviseletében a felszámoló járt el. A bt. tehát legfeljebb a vállalat ellen indíthatott volna pert, az viszont a felszámolásra tekintettel nem indítható. A bíróság utalt arra, hogy a felszámolási eljárás során a bt. felszámolási költségként követelheti igényét a felszámolótól abban az esetben, ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

A peres felek fellebbezést nem nyújtottak be, ezért az ítélet jogerőre emelkedett.

Elfogadott kifogás

Ezt követően a Z. Bt. igénybejelentéssel élt a felszámolónál. Kérte, hogy az általa teljesített és tőle át is vett munka ellenértékét felszámolási költségként ismerjék el, és fizessék ki részére. A felszámoló az igénybejelentést korábbi indokai alapján elutasította.

A bt. a felszámolást elrendelő megyei bíróságnál kifogást jelentett be a felszámoló eljárása ellen. Bejelentette és igazolta, hogy a munkát szerződésszerűen elvégezte, és azt a felszámoló átvette, s a veszélyes hulladékot időközben más gazdasági társasággal ártalmatlanította, mégpedig a Z. Bt. javasolta módszerrel, olyan iratanyag és hatósági engedély alapján, amely azonos a Z. Bt által elkészítettel. A bt. nem vitatta, hogy késedelembe esett, de ennek oka az volt, hogy a hatóságtól a szükséges engedélyeket késedelmesen kapta meg. A felszámoló elismerte a bt. által elkészített anyag felhasználását, de a késedelemre hivatkozva a kifogás elutasítását kérte.

Szerződésszegések

A bíróság a bt. kifogásának részben helyt adott, és kötelezte a felszámolót összesen 280 ezer forint 15 napon belüli megfizetésére; az egyéb igényeket viszont elutasította. Határozatának indokolása szerint a felszámoló egyfelől arra hivatkozott, hogy a bt. késedelembe esett, s emiatt jogosultságát a vállalkozói díjra elvesztette; másfelől arra, hogy hibásan teljesített, szolgáltatása nem felelt meg a szerződésben foglaltaknak. Ez utóbbival kapcsolatban a bíróság kiemelte: a jogvita elbírálásához szükséges tényeket általában annak kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el. A hibás teljesítést a felszámolónak kellett volna bizonyítania, de erre adatot nem szolgáltatott; ezért a bíróság úgy ítélte meg, hogy a teljesítés megfelelt a szerződésben kikötöttnek.

A felek közötti jogviszony keletkezésének időpontjában hatályos jog szerint viszont a kifogásoló akkor sem mentesülhet a szerződésszegés következményei alól, ha az adós képviseletében eljáró felszámoló a késedelmes teljesítést elfogadta; a késedelemmel tehát elvesztette a megbízási díjhoz való jogát. Figyelemmel azonban arra, hogy a munkát elvégezte, s a késedelem csak néhány napra tehető, az eredmény egyes részeit utóbb felhasználták, a bíróság úgy ítélte meg, hogy a teljes jogvesztés aránytalanul sújtaná a kifogásolót, ezért a vállalkozói díj mintegy felének kifizetésére kötelezte a felszámolót. A kamatigényt viszont elutasította, mivel a felszámoló fizetési kötelezettsége a joghátrány mérsékléséből ered.

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor